Cienie naszej duszy cz. 2.
mnu Toksyny Emocjonalne    
         
     

MECHANIZMY POWSTANIA CIENI PSYCHICZNYCH

Medycyna detoksykacyjna wymienia dwa rodzaje przyczyn powstawania cieni psychicznych:

1) Tłumienie własnej osobowości

2) Zamknięcie

Oba mechanizmy są groźne dla zdrowia i życia człowieka, a co najważniejsze powodują trwałe skutki, które możemy obserwować także w kolejnych pokoleniach.  Istnienie takich cieni może radykalnie hamować naturalną odporność organizmu oraz uniemożliwiać detoksykację ciała z wielu toksyn - szczególnie mikrobiologicznych. Bywa przyczyną wielu przewlekłych chorób, toksycznych osobowości, prowadzi do nieszczęść i problemów na długie lata.

 Aby zrozumieć poniższy tekst, należy uważnie przeczytać część pierwszą artykułu

 

   
   

kot lewTłumienie podprogramów w nieświadomości, odziedziczonych w genach, przez procesy wychowania

Zestaw genów, z którymi przychodzimy na świat determinuje nasz wygląd, nasze talenty, słabości i predyspozycje. Infirmacja z tych genów w okresie płodowym została przetransponowana w automatyczne podprogramy, funkcjonujące naszej nieświadomości, kierujące naszym życiem. Ale człowiek rodzi się w określonej rodzinie i powoli włącza się do określonej społeczności, która ma swoje wymagania, tradycje, system wartości, norm, zakazów a także swoje tabu. Tłumienie pojawia się bardzo szybko, kiedy zaczyna się wychowanie. Małe dziecko zaczyna najpierw naśladować najbliższe mu otoczenie, przejmuje wzory. W pewnym jednak momencie spostrzega wady tych wzorców i nie chce ich stosować. Rodzi się podświadomy bunt - często nie uświadomiony przez malca. Ale działają naciski społeczne, wychowawcze i działa tabu, które otoczenie celowo ""kultywuje"". W różnych kulturach wzorce są odmienne, poza tym z pokolenia na pokolenie się zmieniają, ale mechanizm tłumienia występuje wszędzie. Zaobserwowano go również w sytuacjach dla ludzi ekstremalnych, kiedy niemowlętami zaopiekowały się zwierzęta i dziecko dłużej było wychowywane pod ich opieką. Zostały mu (dziecku) narzucone reguły stada, reguły podporządkowania i hierarchii, które gwarantowały w tych warunkach przetwanie i bezpieczeństwo.

W naszych warunkach społecznych ogromną rolę odgrywa również środowisko dziadków (opiekunów dziecka), żłobek, przedszkole, szkoła, które ""instytucjonalnie"", często wbrew zasadom wyniesionym z domu, wprowadzają odmienne reguły oceny, wartościowania, selekcji, nagradzania.

 

W wyniku tłumienia własnej osobowości przez reguły wychowania, tej osobowości ""pierwotnej"", zdeterminowanej w nieświadomości przez odziedziczony po przodkach własny ekwipunek genetyczny, w wyniku tego tłumienia powstaje stres emocjonalny. Ten stres trwa długo, bo otoczenie działa metodycznie i ""nie odpuszcza"". To powoduje pierwsze trwałe urazy wewnętrzne, które zazwyczaj nie są uświadamiane a przez rodziców i nauczycieli dostrzegane. Manifestują się one jednak w postaci różnorakich lęków, strachów, wstydu, poczucia mniejszej wartości, ale i adhd, agresji, nastawienia na niepowodzenie, negatywne podejście. Nie kwestionujemy tu roli wychowania, lecz piętnujemy błędy, które mogą prowadzić do ukrytych stresów chorobotwórczych.


strach dzieckaNa marginesie wtrącę, że tzw. wychowanie bezstresowe, które serwują swoim dzieciom niektórzy rodzice, ma także mnóstwo wad, natomiast opisywane tutaj zjawisko tłumienia dotyczy innej płaszczyzny psycho-fizjologicznej.
Mechanizmy tłumienia nie kończą się wraz z ukończeniem szkoły, lecz ""płynnie"" wchodzą w fazę życia dorosłego, bowiem człowiek opuszcza gniazdo i zmienia swoje środowisko, które rządzi się swoimi nowymi prawami. Często zmienia to środowisko wraz ze zmianą szkoły, studiów, zmianą miejsca pracy. Stres emocjonalny, generowany w procesach tłumienia można moderować poprzez autoanalizę - wystarczy lubić się takim, jakim się jest naprawdę. Zasada wydaje się prosta, ale jej realizacja już taką nie jest.Tej samoanalizy trzeba się jednak nauczyć, trzeba osiągnąć określony poziom dojrzałości i zdolności do samokontroli, do wewnętrznej świadomej i odpowiedzialnej samoanalizy.

 

Istotną rolę w powstawaniu procesów tłumienia oraz wynikających stąd stresów emocjonalnych odgrywają obciążenia toksynami narządów macierzystych. Te obciążenia modyfikują bowiem owe programy ""przepisane z genów"" i ukryte w sferze naszego automatyzmu i nieświadomości. Przykładowo, toksyny obecne w płucach przynoszą poczucie smutku.

karcenieSmutek zaś hamuje chęci do działania, czasami wręcz je uniemożliwia. Powstaje więc stres, który wpływa na cały organizm. ów stres emocjonalny przyczynia się do wzmacniania chorób, bowiem pochłania energię i narusza homeostazę. Rezultatem są infekcje przewlekłe, długotrwałe stany zapalne. Jest to swoisty rodzaj autoagresji - agresji na samego siebie z powodu niezdolności widzenia prawdziwej przyczyny powstawania stresu i nieprawidłowej reakcji na niego.

 

   
   

emocje podswiadomeKomentaż do ilustracji obok: Popatrzcie Państwo na te dwie twarze, na odmalowane na nich jakże odmienne reakcje emocjonalne i podświadome grymasy. Wiadomość, którą usłyszały jest dla obojga poważna i nieobojętna, a jednak u kobiety w podświadomości "rezonuje" z jakimś ciężkim przeżyciem z przeszłości, z jakimś cierpieniem. Na twarzy mężczyzny widzimy uwagę, refleksję, zadumę i jakby brak uświadomienia zagrożenia zawartego w wiadomości lub intensywna próba odnalezienia czegoś w swojej wyobraźni..

   
   

Medycyna detoksykacyjna wypracowała metody "luzowania" stresów emocjonalnych. Te działania są niezbędne przy usuwaniu wszystkich przewlekłych infekcji - szczególnie w wieku dziecięcym i młodzieńczym.
Nie usuwane stresy emocjonalne wypaczają osobowość człowieka, niszczą nieświadomie jego zdrowie, ale również modyfikują materiał genetyczny przekazywany kolejnemu pokoleniu. Bardzo potrzebna w życiu dorosłym jest systematyczna samoanaliza, ale do niej trzeba dorosnąć i się jej nauczyć. Wszystkiego jednak tym sposobem nie da się usunąć a szczególnie toksyn mikrobiologicznych, które ów stres emocjonalny generują. Tu potrzeba detoksykacji. Więcej możesz przeczytać w kolejnej części artykułu oraz w kolejnym rozdziale Akademii: TOKSYCZNI LUDZIE

   
         
     

 

 

WSTĄP PO ZDROWIE